UBO-register

UBO-register
De Europese Commissie heeft op 5 juli 2016 een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat tot doel heeft de anti-witwasrichtlijn te wijzigen. Hiermee zijn de EU-lidstaten verplicht een centraal register in te stellen dat informatie over de eigenaren van rechtspersonen en ondernemingen (UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten) verschaft.

Wie is UBO?
Een Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) is een natuurlijke persoon die eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Volgens de richtlijn is een natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht een UBO. Verder bepaalt de richtlijn dat een belang van ten minste 25% doorslaggevend is voor de kwalificatie als UBO. Een UBO is dus vrij vertaald ‘een uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap en andere juridische entiteiten’. Ontwerp uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bepaalt verder per rechtspersoon wie als UBO kwalificeert.

Wat is het UBO-register?
De anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie verplicht de EU-lidstaten een centraal register met informatie over zogeheten UBO’s op te zetten. Dit register zal voor meer transparantie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten zorgen. Hiermee wordt beoogd witwassen van het geld, corruptie en belastingontduiking alsmede terrorismefinanciering tegen te gaan.

Wat zijn de gevolgen?
Inmiddels is deze anti-witwasrichtlijn gewijzigd. De wijzigingen zullen aan het eind van dit voorjaar in werking treden. Dit staat in de planningsbrief 2019 van het minister van Financiën. De Europese Commissie heeft ook in de wijzigingsrichtlijn voorgesteld om de centrale registratieverplichting over UBO’s van trusts of dergelijke aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat in Nederland ook een register met UBO’s van trust of dergelijke moeten worden ingesteld.

Gegevens
De gegevens die in het register worden opgenomen hebben in iedere geval betrekking op de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door UBO gehouden economische belang. Verder wordt het fiscaal identificatienummer in het register opgenomen. Deze gegevens zijn niet openbaar en kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien.

Ter bescherming van de privacy van de UBO’s zijn er ook een aantal regels opgesteld. Zo kan een UBO verzoeken om afscherming van zijn/haar openbare gegevens wanneer er sprake is van een risico op zijn/haar persoonlijke levenssfeer.

Indien u meer of UBO’s of het UBO-register wilt weten, neemt u dan vrijblijvend contact op met Tannaz Mohtarez.