De Wbb: doe er uw voordeel mee

Op 23 oktober 2018 is eindelijk de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’) in werking getreden. Met de Wbb is de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) geïmplementeerd. De bescherming van uw bedrijfsgeheimen was in Nederland nog niet geregeld in specifieke regelgeving. Met de Wbb wordt nogmaals bevestigd dat u altijd passende maartegelen moet treffen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. Dat zijn natuurlijke niet alleen juridische maatregelen maar die zijn zeker van belang.

Wbb
In de Wbb is nu geregeld wat er onder bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke soort inbreuken op een bedrijfsgeheimen kan worden opgetreden en welke handhavingsmaatregelen en procedureregels er daarbij gelden.

Bedrijfsgeheim?
De Wbb verstaat onder bedrijfsgeheim informatie het volgende: de informatie mag niet algemeen bekend of toegankelijk zijn voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie; de informatie moet handelswaarde hebben; en er moeten redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. De Wbb bepaalt onder welke omstandigheden het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is. Bijvoorbeeld als het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze is verkregen of in geval van een inbreuk op een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) of beding.

De handhaving en procedureregels
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt u de mogelijkheid tot het nemen van verschillende maatregelen tegen inbreukmakers: De rechter kan het gebruik van bedrijfsgeheimen verbieden en kan
de handel van producten die met behulp van de bedrijfsgeheimen zijn vervaardigd tegengegaan. Denk hierbij aan het opleggen van een verbod, het leggen van beslag, het opleggen van een recall of zelfs vernietiging van de producten. Natuurlijk kan er ook kan er schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukmaker.

Er zijn nu procedureregels waarmee de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in een procedure kunnen worden gewaarborgd. Zo kan de rechter worden verzocht stukken als vertrouwelijk aan te
merken, waardoor deze tijdens en na de procedure door partijen en betrokkenen geheim moeten worden gehouden of kan slechts een beperkte kring van personen toegang tot specifieke documenten
of tot de zitting worden verleend. De rechter kan uiteindelijk zelfs vertrouwelijke passages in de uitspraak bewerken of schrappen. Tot slot kan aanspraak worden gemaakt op een volledige
proceskostenveroordeling, vergelijkbaar met IE-zaken.

Om een beroep te kunnen doen op de Wbb is het echter wel nodig dat beschermingsmaatregelen worden genomen om de informatie geheim te houden. Graag geven wij u praktische adviezen of documenten om dit succesvol binnen uw onderneming te implementeren. Doe uw voordeel met de Wbb.