Algemene Voorwaarden

1. LegalFront B.V. (hierna LegalFront) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd in Den Haag. LegalFront is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 72866489. LegalFront is tevens in het Handelsregister ingeschreven onder de naam LegalFront Advocaten. LegalFront stelt zich ten doel het (doen) uitoefenen van rechtspraktijk, daaronder begrepen beoefening van beroep van advocaat.

 

2. Deze algemene voorwaarden van LegalFront en de klachtenregeling die LegalFront hanteert zijn van toepassing op iedere opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdracht aan LegalFront, daaronder begrepen aan personen die in dienstbetrekking van LegalFront werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door LegalFront van enige opdracht zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden van LegalFront zijn tevens van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht en op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website van LegalFront. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door LegalFront en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4. Een opdracht wordt door LegalFront uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door LegalFront schriftelijk en uitdrukkelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. LegalFront aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever, jegens derden.

 

5. De opdrachtgever vrijwaart LegalFront, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 2 ter zake van aanspraken van derden (daaronder begrepen de redelijke kosten van rechtsbijstand) die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door LegalFront ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LegalFront.

 

6. Ten behoeve van de uitvoering van een opdracht brengt LegalFront kosten bij de opdrachtgever in rekening, welk het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en de onkosten omvatten.

 

7. LegalFront heeft het recht – ook tijdens de duur van een opdracht – de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskosten- vergoeding te wijzigen.

 

8. De opdrachtgever dient binnen een (1) maand na de bekendheid met de verhoging van het uurtarief, schriftelijk bezwaar te maken tegen deze verhoging. Bij verhoging van de tarieven is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst van opdracht met LegalFront schriftelijk te beëindigen. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.

 

9. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven. Het vast te stellen uurtarief door LegalFront kan vermeerderd worden met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

 

10. De onkosten die LegalFront ten behoeve van de opdrachtgever maakt (zoals reiskosten, kosten van uittreksels, griffierechten en deurwaarderskosten) worden separaat, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

11. De werkzaamheden van LegalFront verricht ten behoeve van de opdrachtgever worden in principe maandelijks in rekening gebracht. De betaling van de facturen van LegalFront dient, zonder enige recht op opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan LegalFront kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet- betwiste deel van de factuur.

 

12. Bij gebreke van tijdige betaling is LegalFront zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien ook na aanmaning betaling door de opdrachtgever uitblijft zijn alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van de totale vordering zullen bedragen.

 

13. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor het verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De opschorting van de werkzaamheden door LegalFront wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. LegalFront is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. LegalFront is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.

 

14. De opdrachtgever verleent LegalFront, alsmede de haar Stichting Beheer Derdengelden LegalFront uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan LegalFront verschuldigd is.

 

15. Het dossier wordt gedurende zeven (7) jaar bewaard, waarna het LegalFront vrijstaat het dossier te vernietigen.

 

16. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

 

17. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LegalFront afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekerings- overeenkomst in het betreffende geval voor rekening van LegalFront komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LegalFront maximaal beperkt tot tweemaal het honorarium, betaald door opdrachtgever aan LegalFront in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar, zulks evenwel met een maximum van EUR 50.000. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens ten aanzien van schade aan zaken of personen waarvoor LegalFront aansprakelijk is.

 

18. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door LegalFront een (rechts-) persoon of derde die geen deel uitmaakt van LegalFront wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is LegalFront jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enige handelen en/of nalaten van deze (rechts)persoon of derde. Indien op verzoek danwel ten behoeve van een opdrachtgever door LegalFront (rechts-)personen of derden worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht, is LegalFront bevoegd de aansprakelijkheidsbeperking van deze (rechts- )personen of derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

19. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien de opdrachtgever niet heeft geprotesteerd binnen zestig (60) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest.

 

20. In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient middels een aangetekend schrijven te worden ingediend bij LegalFront. LegalFront zal na de bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.

 

21. LegalFront is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen eveneens alsdan van toepassing zijn.

 

22. Op de rechtsverhouding tussen LegalFront en de opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil dient de opdrachtgever het geschil eerst aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen, alvorens deze voorgelegd kan worden aan de gewone rechter. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting de bevoegde rechter om kennis te nemen van geschillen tussen LegalFront en haar opdrachtgevers.

 

23. De algemene voorwaarden zijn tevens in het Engels verkrijgbaar. In het geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse versie bindend zijn.